مقاومت حرارتی

تست قطعات خارج مدار با اهمتر

تست قطعات خارج مدار با اهمتر در زمان تست دیودها ،کافیست مولتی متر روی رنج ضربدر یک قرار دهید و به دو سر دیود بزنید اگر دیود سالم باشد باید از یک طرف عقربه مولتی متر حرکت کند و اهمی کم نشان دهد و از طرف دیگر عقربه مولتی متر حرکت نکند.

روش دیگر این است که ابتدا مولتیمتر را روی گزینه تست دیود قرار داده و دو سر مولتیمتر را به دو سر دیود وصل میکنید، سپس دو سر را جابه جا کنید، از یک طرف باید مقدار بالایی از مقاومت را نشان دهد یا اینکه اتصال قطع باشد، و از سمت دیگر باید مقدار حدودی 0.5 تا 0.7 را نشان دهد.

تست قطعات خارج مدار با اهمتر
فهرست