دیفراست

عمل دیفراست

عمل دیفراست در رابطه با عمل دیفراست به ازای هر ده ساعت کارکرد کمپرسور یکبار عمل ذیفراست انجام میشوددر زمان دیفراست یک المنت اصلی 165 وات روی اوپراتور و یک…
دیفراست یخچال فریزر
فهرست