خازن

انواع خازن

انواع خازن انواع خازن , خازن ها بر اساس ظرفیت ثابت یا متغیر بودنشان به دو دسته کلی خازن ثابت و خازن متغیر تقسیم بندی می گردند. خازن های ثابت…
فهرست